1- Na bevestiging van de offerte door NED Sign en Reclame, zullen materialen voor het project worden aangeschaft en zal tijd worden besteed aan het ontwerp. Aangezien elk project specifieke materialen en ontwerpen vereist, en onze experts tijd moeten besteden aan advies, wordt in geval van annulering van de opdracht 70% van het totale factuurbedrag gefactureerd als er nog geen productie is gestart voor de klant. Als de productie eenmaal is gestart, wordt 100% gefactureerd.
2- Bij het annuleren van een afspraak binnen 24 uur voor de afspraakdatum of bij het niet komen opdagen op een afspraak, brengen wij 100% van het totaalbedrag in rekening. Dit doen we vanwege de gemaakte kosten en het tijdsblok dat we speciaal voor elke klant reserveren. Als de klant graag een nieuwe afspraak wil plannen, bieden we een korting van 30% voor nieuwe besteling van het zelfde product bij ons aan, maar dit is alleen
mogelijk nadat de originele factuur volledig is voldaan.
3- Bij akkoord van onze offerte, gelieve binnen 15 dagen een afspraak in te plannen. Deze afspraak mag in een tijdsperiode van uiterlijk 3 maanden worden ingepland. Indien er geen afspraak binnen 15 dagen wordt ingepland, zijn wij genoodzaakt 70% te factureren. Dit percentage dekt de kosten die we hebben gemaakt in termen van tijd en materialen die we voor de opdracht hebben aangeschaft na bevestiging van onze offerte.
4- Als je na de orderbevestiging de bestelling wilt annuleren, dan factureren wij 70% van het totaalbedrag.Dit bedrag dekt de kosten die we hebben gemaakt in termen van tijd en materialen dat hebben we voor de opdracht.
5- Als je de afspraak wilt verzetten, verzoeken wij je dit ons te laten weten per mail. Wij willen dit 10 werkdagen vóór de afspraakdatum weten. Er dient vervolgens een nieuwe afspraak – binnen 7 dagen na de eerste afspraakdatum – te worden gemaakt. Wanneer dit niet gebeurt, factureren wij 70% van het totaalbedrag (48 uur bij afspraken die binnen 1 week gepland staan).
6- Wij willen graag een foto van je bestelling op social media delen. Is dit niet gewenst? Dan vernemen wij dat graag van je per mail.
7- Het risico van beschadiging of verlies van goederen en/of gegevens tijdens het transport naar bijvoorbeeld een wasstraat en/of andere werkplaats ligt bij de opdrachtgever, ongeacht of het transport of de verzending wordt uitgevoerd door of namens de opdrachtgever, NED sign & reclame of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van NED sign & reclame.
8- Wij vragen vriendelijk aan onze klanten om binnen één tot twee maanden na het aanbrengen van de bestickering een afspraak te maken voor een nazorgcontrole van hun voertuig. Houd er rekening mee dat wij geen garantie bieden aan klanten die geen afspraak maken voor deze nazorgcontrole.
9- Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door NED sign & reclame zijn geheel vrijblijvend en kunnen alleen zonder afwijking worden aanvaard. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Na deze periode behoudt NED sign & reclame het recht om de prijs opnieuw te berekenen voor de offerte.
10- Offertes door NED sign & reclame zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.
11- NED sign & reclame behoudt zich het recht voor om de overeenkomst zonder verdere ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter op te zeggen, indien de opdrachtgever in een staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, zijn opeisbare schulden onbetaald laat, zijn activa liquideert, zijn vaste woon- of vestigingsplaats buiten Nederland verplaatst zonder naar tevredenheid van NED sign & reclame
zekerheid te stellen voor reeds verschuldigde bedragen en toekomstige betalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht. Dit recht kan ook worden uitgeoefend indien de opdrachtgever zijn vermogensbeheer verliest door beslaglegging, onder curatelestelling of soortgelijke gebeurtenissen, tenzij naar het oordeel van NED sign & reclame afdoende zekerheid wordt geboden voor de betaling van alle openstaande bedragen en toekomstige verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.
12- Indien NED sign & reclame zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen door omstandigheden buiten zijn controle, waaronder, maar niet beperkt tot, oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, terrorisme, oproer, vandalisme, diefstal, brand, extreme temperatuurvariaties, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, inbeslagname en andere overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen in het transport, defecten aan machines, niet-ontvangst van essentiële materialen, halffabricaten of gegevens van derden, storingen in de energievoorziening, beperkte toegang tot gegevens, zowel binnen het bedrijf van NED sign & reclame als bij ingeschakelde derden, zal de nakoming van deze verplichtingen worden opgeschort totdat NED sign & reclame redelijkerwijs in staat kan worden geacht om deze verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.
13- Wanneer je ervoor kiest de auto in het weekend te laten bestickeren, brengen wij extra kosten in rekening (€200,- per dag)
14- Alle getoonde prijzen zijn exclusief BTW.
15- Alpha stickers, NED Wrap en NED media pixels zijn onderdeel van NED sign & reclame.

AUTEURSRECHTEN ETC

1- De opdrachtgever garandeert NED sign & reclame dat bij de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, modelrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden, noch op enig ander recht. De opdrachtgever vrijwaart NED sign & reclame zowel binnen als buiten de rechtszaal van alle aanspraken die derden op dit gebied kunnen maken, evenals van alle kosten die voortvloeien uit het verweer daartegen.
2- Alle creaties en werken die voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht worden beschouwd als zijnde volledig en uitsluitend tot stand gekomen volgens de inzichten van NED sign & reclame. Daarom heeft NED sign & reclame uitsluitend recht op elk auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht dat voortkomt uit alle creaties en werken die voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht, evenals op de eindproducten bedoeld in
de opdracht. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot methoden, adviezen, enz., afkomstig van of gebruikt door NED sign & reclame, blijven uitdrukkelijk eigendom van NED sign & reclame, zowel gedurende als na de uitvoering van de opdracht, ongeacht de bijdrage van de opdrachtgever zelf of van derden die zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de opdracht. Dit geldt ook wanneer deze werkzaamheden of zaken
afzonderlijk worden vermeld in de offerte, het aanbod of de factuur.
3- De opdrachtgever verwerft slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de afgeleverde zaken en/of gegevens die zijn begrepen in de opdracht. Met name mag het resultaat van enige werkzaamheid waaruit intellectuele eigendomsrechten voortvloeien, niet ter beschikking worden gesteld aan derden voor bewerking of verveelvoudiging, noch mag de opdrachtgever zelf deze bewerken of verveelvoudigen. Het uitoefenen van deze rechten – inclusief openbaarmaking of overdracht van gegevens – is uitdrukkelijk en uitsluitend voorbehouden
aan NED sign & reclame, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht.
4- Bij schending van het bepaalde in lid 3 verbeurt de opdrachtgever aan NED sign & reclame een onmiddellijk opeisbare boete van € 4.500 per overtreding en € 225 per dag(deel) dat de overtreding voortduurt, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Dit laat het recht van NED sign & reclame op vergoeding van alle schade die daaruit voortvloeit, onverlet.

BETALING / FACTURATIE

1- Onze administratie is aangesloten bij het incassosysteem. Na drie herinneringen, verspreid over een totaal van 14 dagen, sturen wij een aanmaning met een termijn van 5 dagen. Daarna dragen wij, zonder verdere ingebrekestelling, de volledige vordering van de betalingsachterstand over aan ons incassobureau. Hier zijn extra kosten aan verbonden, die ook voor jouw rekening komen.
2- Ned Sign en Reclame heeft het recht om de opdracht te annuleren wanneer de klant de factuur na drie herinneringen (binnen 14 dagen) niet heeft betaald. Als de opdracht niet is gestart, wordt 70% van het totale opdrachtbedrag gefactureerd. Als de opdracht wel is gestart, wordt 100% van het opdrachtbedrag gefactureerd.

3- Facturen dienen binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan. Indien de klant problemen heeft met
de geleverde diensten/producten, dient hij/zij contact met ons op te nemen en een afspraak in te plannen voor
herstel onder garantie. Het niet voldoen aan de factuur is niet gerechtvaardigd vanwege ontevredenheid van de klant

AUTO, KEUKEN & BOOT WRAP AUTOBESTICKEREN

1- Overlapping is een voorkomende techniek bij wrapping, autobestickeren en raamstickers.
2- NED sign & reclame geeft geen garantie voor auto’s ouder dan 3 jaar of auto’s die ooit zijn overgespoten of gerepareerd. Dit geschiedt altijd op eigen risico.
3- Als de auto niet gewassen is, kunnen er extra kosten (€100,- ex. btw) in rekening worden gebracht. Bij het inpakken van uw voertuig moeten emblemen en typeplaatjes worden verwijderd; deze kunnen niet altijd worden teruggeplaatst.
4- Alle gespoten delen aan de buitenzijde worden uiteraard geplakt. Voor de binnenportieren geldt een prijs op aanvraag.
5- Krassen, deuken, scheuren, etc., kunnen zichtbaar zijn door de folie heen. NED sign & reclame geeft geen garantie op autobestickering/wrapping op auto’s die zijn behandeld met polijst-/waxmiddelen.
6- Indien NED sign & reclame oude bestickering/wrapping moet verwijderen, zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele (oude) kleur- of lakschade op de carrosserie.
7- Bij montage maken we gebruik van een Top Sheet Cutter (Olfa) en rakel met vilt om autobestickering en wrapfolie te monteren. NED sign & reclame is niet verantwoordelijk voor krassen op de auto, omdat we producten gebruiken die geen krassen of schade kunnen veroorzaken.
8- Het uiteindelijke bedrag kan iets afwijken van het totaalbedrag. Dit heeft te maken met de exacte uitvoering en het merk/type folie.
9- NED sign & reclame is niet aansprakelijk voor schade bij demontage van auto’s ouder dan 2 jaar.
10- NED sign & reclame gebruikt dezelfde kleuren bij de stickers als bij het digitale ontwerp. Het kan zijn dat de geprinte kleuren niet exact overeenkomen met de digitale kleuren vanwege het verschil tussen digitaal scherm en print. NED sign & reclame werkt met EU standard color management
11- NED sign & reclame probeert het ontwerp zo recht en precies mogelijk op de auto te monteren. Het kan voorkomen dat het ontwerp iets afwijkt van het eindresultaat, maar dit verschil is uiterst klein. We werken met een schaal van 1:25 cm, zoals te zien is in het proefontwerp. Overlapping is een gebruikelijke techniek bij carwrapping, autobestickering en raamstickers.
12- Een carwrap kan altijd worden verwijderd. De onderliggende laklaag zal dan weer tevoorschijn komen in de conditie zoals deze was voordat de wrap gemonteerd was.
13- Bij het wrappen of volledig bestickeren van de auto kunnen geen scharnieren, schroeven, kunststof delen, raamlijsten en auto-emblemen worden overgenomen.

RAAMSTICKERS

1- Indien NED sign & reclame op voorhand de ramen/muren moet schoonmaken, rekenen wij €15,00 ex. btw per M2.
2- Alle door de klant doorgegeven afmetingen moeten correct zijn, tenzij NED sign & reclame geen voorafgaande meting hoeft uit te voeren.
3- De voorrijkosten voor metingen van ramen, deuren en muren zijn afhankelijk van de locatie en de afstand in kilometers.
4- NED sign & reclame begrijpt dat weersomstandigheden invloed kunnen hebben op het aanbrengen van raamstickers. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit behouden blijft, kan de afspraak voor de raamstickerinstallatie worden verplaatst indien de weersomstandigheden, zoals regen, sterke wind of temperaturen onder de 5 graden Celsius, ongunstig zijn. In dergelijke gevallen behouden wij het recht om een nieuwe afspraak te maken.
5- Let op: het resultaat van raamfolie is afhankelijk van de staat van de kozijnen/randen. Als de randen niet netjes zijn afgewerkt/gekit, is het resultaat mogelijk niet optimaal en NED sign & reclame is hiervoor niet verantwoordelijk.
6- NED sign & reclame neemt geen risico bij beschadiging van de ramen tijdens het verwijderen van oude stickers. Wij zijn verantwoordelijk voor eventuele schade aan of breuk van de ramen.
7- Overlapping is een voorkomende techniek bij wrapping, autobestickeren en raamstickers.

DESIGN SERVICE

1- Als je akkoord gaat met ons digitale proefontwerp, geef je tevens toestemming om te starten met productie.
2- NED sign & reclame is na je akkoord niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Let dus goed op eventuele opmaak-, tekst- en spelfouten.
3- Het tarief van onze ontwerpstudio is €90,00 per uur. Als je voor je ontwerp een foto, lettertype of illustratie nodig hebt en wij dat voor jou moeten ontwerpen, zal dit tarief op de factuur worden toegevoegd.
4- Proefontwerpen kunnen maximaal twee keer worden aangepast. Het derde ontwerp is het definitieve ontwerp. Daarom vragen we je duidelijk door te geven wat er in het ontwerp moet komen.
5- NED sign & reclame gebruikt dezelfde kleuren bij de stickers als bij het digitale ontwerp. Het kan zijn dat de geprinte kleuren niet exact overeenkomen met de digitale kleuren vanwege het verschil tussen digitaal scherm en print. NED sign & reclame werkt met EU standard color management
6- NED sign en reclame staat bekend om de beste kwaliteit van het design. Wij vragen altijd om goede designen vectorenbestanden te ontvangen als ontwerpmateriaal, zoals logo’s en illustraties. Als de klant de bestanden niet in goede orde (vector of hoge kwaliteit, minimaal 30×30 cm met 300 DPI) aan ons levert, zullen deze bestanden worden bijgewerkt voor het ontwerp, en NED sign en reclame kan niet verantwoordelijk worden
gehouden voor het resultaat van deze bestanden.
7- Bij het geleverde ontwerp door de klant of het definitieve ontwerp van NED sign en reclame, verzoeken wij u rekening te houden met het feit dat het resultaat op print mogelijk iets donkerder kan zijn dan het digitale bestand. Dit komt doordat het digitale bestand is gemaakt met behulp van de RGB kleurmethode, terwijl de print gebaseerd is op de CMYK kleurmethode. Bovendien heeft een print geen achtergrondverlichting zoals digitale
bestanden dat hebben. Hierdoor bestaat de kans dat de kleuren iets donkerder worden of dat er een licht verschil ontstaat. NED sign en reclame is niet verantwoordelijk voor deze verschillen, omdat wij altijd werken met EU-standaard kleurprofielmanagement.

BEDANKT VOOR HET NALEVENVAN DE REGELS BIJ NED SIGN EN RECLAME

Sibon